Obchodní podmínky

1. Kdo jsme a co děláme?

V těchto obchodních podmínkách Vás informujeme o tom, jak probíhají naše akce, túry a výpravy do hor i do údolí, jak si můžete naše služby objednat i kam se obrátit v případě reklamace nebo jakýchkoliv nejasností.

 1. Jsem Jan Doležal, IČO: 06587429, se sídlem Habrmanova 687, Třebechovice pod Orebem, 503 46 podnikající na základě živnostenského oprávnění, zapsán v živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem města Hradec Králové (dále jen „my“).
 2. V obchodních podmínkách budeme používat tyto základní pojmy:

Akce je hodinový, několikahodinový, jednodenní nebo vícedenní cestovatelský, zážitkový, sportovní nebo trekový program, který vám nabízíme, a můžete se ho na základě Smlouvy účastnit
Cena je odměna za Akci
my jsem já, Jan Doležal, IČO: 06587429, se sídlem Habrmanova 687, Třebechovice pod Orebem, 503 46 podnikající na základě živnostenského oprávnění, zapsán v živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem města Hradec Králové, se kterým uzavíráte Smlouvu
Podmínky jsou tyto obchodní podmínky
Smlouva je smlouva o poskytování služeb uzavřená mezi námi a vámi na základě akceptace vaší objednávky; na základě Smlouvy Vám poskytujeme naše služby a můžete se zúčastnit našich Akcí
Spotřebitel jste vy, pokud s námi uzavíráte Smlouvu jako fyzická osoba nezávisle na Vvašem podnikání, nejednáte tedy v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání
vy jste fyzická nebo právnická osoba, která s námi uzavírá Smlouvu a/nebo se účastní našich Akcí v případě, kdy jste dostali Akci třeba jako dárek a Smlouvu s námi uzavřel někdo jiný
Web jsou naše webové stránky www.jenikdolezal.cz 

3) Můžete nás kontaktovat prostřednictvím těchto kontaktních údajů:

Jan Doležal
Adresa: Habrmanova 687, Třebechovice pod Orebem, 503 46
IČO: 06587429
DIČ: CZ06587429
e-mail.: jenik-dolezal@seznam.cz 

4) Cílem těchto Podmínek, je vysvětlit vám, jaká máme vzájemná práva a povinnosti vzniklé v souvislosti nebo na základě Smlouvy a informovat vás o nich.

2. Přihlášení na Akci

Pokud se chystáte objednat si naše služby a přihlásit se na Akci, zde najdete podrobnosti o tom, jak uzavření Smlouvy probíhá. 

 1. Vezměte prosím na vědomí, že všechny služby uvedené na Webu jsou informativního charakteru a nejsme povinni uzavřít ohledně nich Smlouvu. Fotky odpovídají destinacím, na které vyrážíme, ale může se jednat i o fotografie ilustrační. Fotografie vybavení k zapůjčení jsou také ilustrační.
 2. V případě zájmu o naše Akce vyplňte objednávkový formulář na Webu. Smlouvu můžeme uzavřít i prostřednictvím e-mailu, v takovém případě nám napište na naši e-mailovou adresu uvedenou výše. Prostřednictvím Webu nebo e-mailem nám tak zašlete objednávku.
 3. K objednávce můžete přidat i doplňkové služby, jako je např. vypůjčení vybavení.
 4. Jste povinni zkontrolovat všechny zadané a vyplněné údaje a jejich správnost, za chybně uvedené nebo chybějící údaje a související škodu bohužel neodpovídáme. Vyplnit můžete i firemní údaje, pokud chcete Akci nebo Služby objednat jako podnikatel.
 5. My vám následně odešleme na e-mail, který jste zadali při vytváření objednávky, potvrzení o tom, že jsme objednávku přijali. Doručením tohoto potvrzení je mezi námi uzavřena Smlouva.
 6. Pokud bychom v objednávkovém formuláři našli neobvyklé nebo nepravděpodobné údaje ohledně vyplněných údajů nebo množství objednávaných Akcí, můžeme vás před potvrzením objednávky ještě kontaktovat a ověřit si správnost těchto údajů nebo objednávku nepřijmout, o tom vás ale vždy informujeme e-mailem. 
 7. Účastníci jsou do naplnění kapacity Akce evidováni podle pořadí doručených přihlášek a přednost mají ti účastníci, kteří uhradili Cenu za Akci dříve. 
 8. Vyhrazujeme si právo rozhodnout o přijetí přihlášky a potvrzení registrace na Akci na základě našeho uvážení.
 9. Náklady na používání komunikačních prostředků vzniklé v souvislosti s jednáním o uzavření Smlouvy si hradíte sami s tím, že tyto náklady se nijak neliší od základní sazby. 
 

3. Cena a platební podmínky

Zde najdete informace o tom, jak můžete Cenu za Akci zaplatit i co všechno Cena obsahuje.

 1. Abyste se mohli Akce účastnit, je nutné uhradit Cenu za Akci. Cenu je nutné uhradit do 7 dnů od uzavření Smlouvy a zaslání pokynů k platbě. Pokud Cenu neuhradíte v tomto termínu, pak vám rezervace bez náhrady propadá a nebudete se moci Akce účastnit, my jsme tedy oprávněni od Smlouvy odstoupit. Pokud objednáváte Akci méně než 7 dní před jejím konáním, je nutné uhradit Cenu do 5 dnů od potvrzení přijetí objednávky, nejpozději však do 1 dne před konáním Akce, přičemž Cena je zaplacena okamžikem připsání příslušné částky na náš účet.
 2. V Ceně je zahrnuta účast na Akci pro 1 osobu a případně další doplňkové služby, jako je vypůjčení vybavení. Cena za samotnou Akci a doplňkové služby je vždy uvedena zvlášť.
 3. Nejsme plátci DPH a Cena je uvedena včetně veškerých daní a poplatků. Pokud by došlo ke zjevné chybě v uvedené Ceně, nejsme povinni služby za takto zjevně chybně uvedenou částku poskytnout a v případě, kdy již mezi námi byla uzavřena Smlouva s takto chybnou částkou, jsme oprávněni od ní odstoupit.
 4. Spolu s potvrzením objednávky Vás vyzveme k platbě Ceny. 
 5. Cenu můžete uhradit následujícími způsoby:
  a) bezhotovostně převodem na náš účet č. 2801886939/2010 v případě zvolení tohoto způsobu platby vás prosíme o uhrazení příslušné částky společně s uvedením variabilního symbolu platby, což je číslo faktury a do poznámky prosím uveďte své jméno a příjmení pro snadnější párovaní plateb;
 6. Pro každou platbu vám vystavíme fakturu. Ta bude splňovat požadavky právních předpisů. Spolu s ní vám zašleme potvrzení registrace na Akci.

4. Průběh Akce

 1. V této části jsme pro vás sepsali pokyny pro chování na Akci a další pravidla průběhu Akce. Prosíme vás o jejich respektování.
 1. Před samotným konáním Akce vám zašleme na e-mail podrobné pokyny, v kterých najdete:
   1. podrobný předpokládaný program Akce;
   2. přesný čas a místo setkání na Akci;
   3. nutné vybavení a informace o možném zapůjčení vybavení;
   4. další informace (například informace o stravování a noclehu, mapy a důležité kontakty).
 1. V případě, že se Akce koná v zahraničí, jste povinni mít platný cestovní doklad, souhlas zákonného zástupce s vycestováním do zahraničí a případné další dokumenty vyžadované státy, ve kterých se Akce koná. V případě, že jste mladší 18 let, je nezbytný souhlas vašeho zákonného zástupce s účastí na Akci. Osoby mladší 15 let musí být vždy doprovázeny osobou starší 18 let.
 2. Doprava na Akci ani nocleh není zahrnuta v Ceně Akce. V případě zájmu účastníků Akce je možná dohoda na hromadné rezervaci ubytování a způsobu dopravy.
 3. Při účasti na Akci jste povinni dodržovat tyto Podmínky a pokyny naše a našich instruktorů nebo průvodců.
 4. Před tím, než se Akce zúčastníte, zvažte, zda je váš zdravotní a fyzický stav dostatečný a budete schopni Akci zvládnout, aniž byste ohrozili vás nebo ostatní účastníky Akce.
 5. Před zahájením Akce jste povinni nás informovat o všech vašich zdravotních a jiných obtížích, které by mohly ovlivnit průběh Akce (zejména srdeční obtíže, alergie, astma, problémy s klouby a pohybovým ústrojím, problémy s aklimatizací, závratě apod.).
 6. Porušení těchto povinností z vaší strany může být důvodem k vašemu vyloučení z Akce. V takovém případě nemáte právo na vrácení jakékoli části Ceny.   
 7. Jsme kdykoliv oprávněni změnit nebo upravit program Akce, a to zejména z důvodů nevhodného počasí, nepříznivé meteorologické předpovědi a jiných celkově nevhodných podmínek. 
 8. Akce se účastníte na vlastní odpovědnost a berete na vědomí, že Akce a její program lze považovat i při vynaložení veškeré odborné péče za rizikové. 
 9. Neneseme žádnou odpovědnost za chybnou interpretaci informací a poznatků, které vám sdělíme.

5. Pojištění

Akce se může konat ve vysokohorských podmínkách a v těžkém terénu, kde může hrozit nebezpečí úrazu. Proto všem doporučujeme zřídit si odpovídající pojištění.

 1. Pojištění není součástí našich služeb a na každou Akci jste povinni si zařídit úrazové pojištění, cestovní pojištění a pojištění případných léčebných výloh dle svého uvážení sami.
 2. V případě záchrany nebo ošetření nejsme povinni brát ohled na to, zda máte pojištění uzavřené či nikoliv, veškeré náklady na záchranu a lékařskou péči si hradíte sami a my neodpovídáme za případnou způsobenou škodu.


6. Stornopodmínky, nemožnost konání Akce

Víme, že plány jsou dobrá věc, ale někdy prostě nevyjdou. Zde se dozvíte, jak postupovat, když se nemůžete Akce zúčastnit, Akce se nemůže konat. Najdete zde i výši stornopoplatků. S Akcí nám totiž vznikají náklady už před jejím konáním – organizace a plánování také něco stojí.

 1. Organizace Akce nás stojí spoustu času a úsilí. V horách i v přírodě se jeden na druhého spoléháme a potřebujeme parťáka, který dodržuje slovo a je týmový hráč. Počítáme s vámi a věříme, že i vy dodržíte slovo a na Akci s námi vyrazíte. Pokud se ale opravdu nemůžete zúčastnit, můžete svou účast na Akci zrušit. Anebo lépe za sebe sehnat náhradu. Pokud se rozhodnete svou registraci na Akci zrušit, můžete tak učinit tím, že nám napíšete na naši e-mailovou adresu.
 2. Storno poplatky za zrušení registrace na Akci jsou následující:
  a) v případě zrušení registrace alespoň 60 dnů (včetně) před konáním Akce vám vrátíme 100 % z Ceny nebo si můžete vybrat jiný termín Akce;
  b) v případě zrušení registrace 59 – 30 dní (včetně) před konáním Akce vám vrátíme 75 % z Ceny nebo si můžete vybrat jiný termín Akce;
  c) v případě zrušení registrace 29 – 15 dní (včetně) před konáním Akce vám vrátíme 50 % z Ceny nebo si můžete vybrat jiný termín Akce
  d) v případě zrušení registrace od 14. Dne a méně včetně před konáním Akce je storno poplatek ve výši 100 % Ceny, vrácena tedy nebude žádná částka.
 3. V případě, že za sebe seženete náhradníka a my s jeho účastí souhlasíme, storno poplatek neúčtujeme. O tom, že jste si náhradníka sehnali, jste nás povinni informovat alespoň 7 dní před konáním Akce na náš e-mail. My vám dáme do 1 pracovního dne vědět, zda s náhradníkem souhlasíme nebo ne.
 4. Pokud se Akce nezúčastníte, přestože jste přihlášeni, Cenu nevracíme.
 5. Vezměte, prosím, na vědomí, že jsme oprávněni změnit termín nebo místo konání Akce. Pokud k tomu dojde, kontaktujeme vás na vámi uvedenou e-mailovou adresu s tím, že můžete buďto požadovat vrácení Ceny, pokud jste ji již zaplatili, anebo si vybrat jiný termín a místo Akce, pokud na něm bude ještě volné místo. V případě zrušení termínu Akce z důvodů vyšší moci nejsme povinni nahradit vám související vzniklou škodu – např. zakoupené jízdenky nebo ubytování.
 6. V případě, kdy bude Akce přerušena z důvodu nepřízně počasí a jiných důvodů vyšší moci, pro které není možné Akci dokončit, nemáte nárok na vrácení Ceny ani její části.
 7. Pokud se Akce nemůže uskutečnit z důvodu tzv. vyšší moci, třeba kvůli opatřením vlády souvisejícím s epidemií covid-19, můžeme se domluvit na náhradním termínu Akce anebo můžete od Smlouvy odstoupit a my vám vrátíme celou Cenu, kterou jste nám již uhradili.

7. Co když budou mít naše služby nějakou vadu?

Vždy se vám snažíme poskytnout naše služby co nejkvalitněji, někdy se však i při vynaložení veškeré péče může stát, že může dojít k nějaké chybě nebo vadě. Veškeré podmínky reklamace naleznete v tomto článku.

 1. Pokud máte za to, že poskytnutá služba má vadu (rozsahem nebo kvalitou neodpovídá smluveným podmínkám), máte právo uplatnit reklamaci. Bude-li vada odstranitelná, můžete se domáhat buď nápravy anebo přiměřené slevy z Ceny. Nelze-li vadu odstranit, můžete buď odstoupit od smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z Ceny. 
 2. Vezměte prosím na vědomí, že nemůžete reklamovat Akci jen proto, že nenaplnila vaše subjektivní očekávání. Reklamovat není možné ani nenaplnění programu Akce z důvodů způsobených vyšší mocí – např. pro špatné počasí, lavinové nebezpečí nebo zdravotní stav některého z účastníků Akce. Reklamaci našich služeb zašlete na e-mail nebo nám ji pošlete dopisem na naši adresu. 
 3. Prosím, uveďte k reklamaci následující:
  1. vaše kontaktní údaje, popis vady a požadavek na způsob vyřízení reklamace;
  2. prokázání poskytnutí služby.
 1. Reklamaci vyhodnotíme bezodkladně, nejpozději do 30 kalendářních dnů.
 2. Vystupujete-li ve vztahu k nám jako Spotřebitelé, máte právo na úhradu účelně vynaložených nákladů na uplatnění reklamace, tyto náklady jsou chápány jako nejnižší možné. O proplacení těchto nákladů musíte požádat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od konce lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění. 

8. Odstoupení od Smlouvy

Podívejte se na některá práva, která vám české zákony jako spotřebiteli přináší. Pokud uzavíráte Smlouvu na Webu, máte právo na odstoupení od Smlouvy do 14 dní. V některých případech se ale podmínky mohou mírně lišit, proto vás prosíme, abyste si pečlivě přečetli také následující článek.

 1. Tento článek se uplatní jen v případě, že uzavíráte Smlouvu jako Spotřebitel.
 2. Podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů občanského zákoníku máte jako spotřebitel právo odstoupit od smlouvy uzavřené na internetu do 14 dnů od jejího uzavření bez udání důvodu. Cena vám bude vrácena zpět. Nicméně vezměte, prosím, na vědomí, že není možné odstoupit od Smlouvy, pokud se s vaším výslovným souhlasem služby poskytují před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy (za takový výslovný souhlas považujeme, pokud se přihlásíte na termín Akce, který bude méně než 14 dnů od data uzavření smlouvy). 
 3. Pokud byste se rozhodli odstoupit od Smlouvy, využijte formulář, který ke stažení ZDE

9. Mimosoudní řešení sporů

 1. Pokud jste spotřebitel, podle zákona o ochraně spotřebitele máte právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. K tomu se můžete obrátit na Českou obchodní inspekci (Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz,web: adr.coi.cz). Řešení se zahájí jen na váš návrh, a to v případě, kdyby se nepodařilo vyřešit spor přímo s námi. Návrh můžete podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste u nás uplatnili své právo poprvé. Zahájit mimosoudní řešení sporu je možné i online prostřednictvím platformy ODR dostupné zde: ec.europa.eu/consumers/odr/.

10. Závěrečná ustanovení

 1. Podmínky jsou v českém jazyce. Kromě těchto Podmínek se také v našem vztahu řídíme platnými zákony a předpisy České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, pokud jste Spotřebitel. Ustanovení Podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy. Pokud si ve Smlouvě domluvíme cokoliv odchylně od Podmínek, pak má před Podmínkami přednost toto odchylné ustanovení ze Smlouvy. Pokud vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak jsme si sjednali, že vztah se řídí právem České republiky a spory z něho vyplývající budou rozhodovány věcně a místně příslušným soudem nás jako poskytovatele služeb. Tímto nejsou dotčena práva Spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Tyto Podmínky a jejich znění můžeme měnit a doplňovat, jejich aktuální znění najdete vždy na Webu. Změnami ale nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnost předchozího znění Podmínek. 
 3. K podnikání jsme oprávněni na základě živnostenského oprávnění, živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Podléháme též dozoru České obchodní inspekce, co se týče dodržování zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. 
 4. Neneseme odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do Webu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. 
 5. Všechna práva k našemu Webu, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží nám. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jeho část bez našeho souhlasu. 
 6. Všechny informace, které nám sdělíte, jsou důvěrné a bude s nimi tak zacházeno. Zpracováváme také některé vaše osobní údaje. O tom, proč tak děláme a jak je chráníme, se můžete dočíst zde.
 7. Přílohou Podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy.

V Třebechovicích p. O. dne 1. 12. 2020